Privacystatement Website

Dit privacystatement is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door Stichting Zorgeloos Ambulant Amsterdam.

Verwerking van persoonsgegevens door Stichting Zorgeloos Ambulant Amsterdam
Wij hechten eraan dat onze dienstverlening open, eerlijk en transparant is. In dat kader vinden wij het belangrijk dat u precies weet welke persoonsgegevens Stichting Zorgeloos Ambulant Amsterdam verzamelt en voor welke doeleinden we deze persoonsgegevens gebruiken. In dit privacystatement beschrijven wij dat op een overzichtelijke manier. Stichting Zorgeloos Ambulant Amsterdam staat er voor in dat persoonsgegevens op een zorgvuldige wijze en in overeenstemming met de wet- en regelgeving worden verzameld, gebruikt en verwijderd.

Dit privacystatement kan van tijd tot tijd wijzigen als nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Het meest actuele privacystatement kunt u vinden op onze website: https://zorgeloosambulant.nl

Waarvoor gebruiken we uw persoonsgegevens?
Uw persoonsgegevens worden door Stichting Zorgeloos Ambulant Amsterdam verwerkt voor de volgende doeleinden. De gegevens worden alleen voor dit doel gebruikt en bewaard.

 1. Het uitvoeren van overeenkomsten
  Wij verwerken persoonsgegevens om overeenkomsten die we sluiten met opdrachtgevers, leveranciers, huurders en onderaannemers en werknemers te kunnen uitvoeren.
 2. Afhandeling van de door u gevraagde informatie of publicaties;
  Indien u meer informatie wenst over onze dienstverlening of op de hoogte wilt worden gehouden van onze producten dan verwerken wij uw gegevens om u reactie te kunnen geven.

Welke grondslagen zijn van toepassing?
Stichting Zorgeloos Ambulant Amsterdam verwerkt uitsluitend persoonsgegevens als daarvoor een wettelijke grondslag bestaat, zoals voorgeschreven wordt in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De volgende grondslagen zijn van toepassing:

 1. Uitvoeren van overeenkomsten
  Dit geldt voor persoonsgegevens die wij verwerken van opdrachtgevers, kopers, huurders, onderaannemers en leveranciers met wie wij een overeenkomst hebben gesloten in het kader van ontwikkeling, bouw, verhuur en service- en onderhoudscontracten.
 2. Gerechtvaardigd belang
  Stichting Zorgeloos Ambulant Amsterdam heeft een gerechtvaardigd belang om klanten te werven en relaties te onderhouden persoonsgegevens te verzamelen.
 3. Toestemming van betrokkenen
  Voor het gebruik van (analytische) cookies vragen wij toestemming aan de betrokkenen.
 4. Voldoen aan wettelijke verplichting
  Stichting Zorgeloos Ambulant Amsterdam dient persoonsgegevens te verwerken vanwege een aantal wettelijke verplichtingen, zoals de Fiscale Bewaarplicht, de Invorderingswet 1990, de Wet Arbeid Vreemdelingen en de wet op de Identificatieplicht.

Met wie deelt Stichting Zorgeloos Ambulant Amsterdam uw gegevens?
In principe delen we uw gegevens niet met anderen. Dat doen we alleen als het noodzakelijk is voor de uitvoering van onze dienstverlening of als we een wettelijke verplichting hebben. In dat geval delen we gegevens met:

 1. Eigen werknemers
  De delen de gegevens met medewerkers waarbij het verwerkingsdoel in lijn ligt met de functie. Bijvoorbeeld: een medewerker neemt contact op met een klant om deze te ondersteunen in een vraag. Hiervoor zijn contactgegevens nodig. Dit kunnen werknemers zijn van vestigingen buiten de EER. In dat geval hebben wij passende waarborgen ingesteld
 2. Ondersteunende partijen die voor Stichting Zorgeloos Ambulant Amsterdam werken
  We werken samen met andere partijen op verschillende vlakken (o.a accountant, ICT-diensten). Met hen maken we goede afspraken over hun verplichtingen en bevoegdheden. Deze leggen we vast in (verwerkings)overeenkomsten.
 3. Belastingdienst
  In het geval van fiscale verzoeken kunnen er gegevens worden gedeeld met de belastingdienst.

Hoe lang bewaart Stichting Zorgeloos Ambulant Amsterdam uw persoonsgegevens?
Stichting Zorgeloos Ambulant Amsterdam bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacystatement genoemde doelen te bereiken.

De bewaartermijn van onze administratie is zeven jaar, overeenkomstig met de wettelijke verplichting. Dit is inclusief de met u gesloten overeenkomsten en de termijn gaat in nadat de overeenkomst is beëindigd. Wanneer u ons een e-mail stuurt of een vraag stelt via een contactformulier, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Inzage, wijziging, verwijderen of afschermen van persoonsgegevens
Als u wilt weten welke persoonsgegevens Stichting Zorgeloos Ambulant Amsterdam van u verzamelt en gebruikt, kunt u hiervoor een verzoek indienen. Tevens heeft u het recht:

 • Om uw persoonsgegevens te corrigeren of verwijderen,
 • Om uw toestemming voor gegevensverwerking in te trekken,
 • Om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting Zorgeloos Ambulant Amsterdam,
 • Op gegevensportabiliteit. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij in elektronische vorm van u beschikken, naar u of een andere, door u genoemde organisatie te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, bezwaar of gegevensoverdraging sturen naar info@zorgeloosambulant.nl Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. We reageren binnen vier weken op uw verzoek.

Heeft u een klacht over de wijze waarop Stichting Zorgeloos Ambulant Amsterdam uw persoonsgegevens verwerkt, dan kunt u dat melden bij info@zorgeloosambulant.nl. Mocht dit niet tot het gewenste resultaat leiden, dan kunt u ook een klacht indienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Contactgegevens
Stichting Zorgeloos Ambulant Amsterdam
020 850 1450
info@zorgeloosambulant.nl